تعریف کارایی ، اثر بخشی و بهره وری

کارایی ، اثربخشی و بهره وری

بسیار اتفاق میفته که ما در کسب و کارمان از کلماتی مانند کارایی راندمان، اثر بخشی و بهره وری استفاده می کنیم و گاها آن ها را هم معنا پنداشته و به جای یک دیگر به کار می بریم. در ادامه تعریف ساده ای از این واژه ها بیان کرده ام قبل از خواندن تعاریف […]