محسن کاظمی فرد

جامعه ای می تواند به قله برسد که رهبرش را خوب شناخته باشد. و ما منتظر آمدن آخرین فرمانده ایم…
سلام بر تو ای وعده تضمین شده ی پرودگار