تعریف همدردی، همدلی، شفقت

تعریف همدلی، همدردی و شفقت

روزهاست که دارم به توسعه شخصی فکر می کنم بنظرم آدم ها در هر مقطع از زندگی نیاز دارند کمی از خود فاصله گرفته و از دور به خود نگاه کنند. هر روز که از زندگیم می گذرد بیشتر به این نتیجه می رسم که بسیار نمی دانم و این ندانستن ها چقدر در زندگی […]