پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی چیست؟

پروپاگاندا

این روزها کشور پر از حادثه است و اینطور که به نظر می رسد روند این حوادث صعودی و با شتابی فزاینده ایران، منطقه و جهان را به سرعت در می نوردد. در این زمان که این مطلب را می نویسم ذهنم پر است از افکار مختلف و سناریو هایی که مدام از جلوی چشمانم […]