تعریف تبلیغات (Advertising) به زبانی ساده

تعریف تبلیغات

تبلیغاتتتتتتتت یا Advertisinggggggggg  این لغت را یکبار بلند تکرار کنید چه احساسی به شما منتقل می کند؟ چه رنگی فضای ذهن شما را تسخیر می کند؟ احساس شما مثبت است یا منفی؟ وقتی کلمه تبلیغات به گوش شما می رسد چه برندی در ذهن شما نقش می بندد؟ اصولا تبلیغات در ذهن من با رنگ […]