هزینه فرصت زندگیتان را به چه بهایی مبادله می کنید؟

هزینه فرصت

صحبت کردن در مورد هزینه فرصت همیشه برای من جذاب بوده وقتی به عمق این مفهوم پیچیده در بین انتخاب ها فکر می کنم بسیاری از شکست ها و پیروزی های زندگیم از جلو چشمانم رژه می روند و دلیل بسیاری از شاد بودن ها و دلهره ها را در اصل تصمیم گیری بهتر درک […]