همه ی مردم درگیر مبادله هستند

مبادله تجاری

یکی از بنیادی ترین اصول در جامعه ی بشری از ابتدای پیدایش تا انتها اصل مبادله است این اصل سوار بر مرکب تصمیمات ما حضور خودش را چنان بر سایه عمر انسان و جامعه دیکته کرده است که مانند ضربان قلب گاهی از وجود آن بی اطلاع می شویم و بکل فراموشش می کنیم امشب […]